ქართლი-მცხეთა
 
გივი ჯაფარიძე
ალექსანდრე საბაშვილი
ჯოვანი სკუდიერი
 
შოთა ყავლაშვილი

ენერგოეფექტური საბინაო მეურნეობის შექმნის ღონისძიებათა გეგმა. OON 2008
სიტყვა არს
  
ქალაქგანვითარების პოლიცენტრული მოდელი